eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 952

NGC 952
Objekt NGC 952 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 952 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Trojuholník
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h31m18s; Dec= 34°44'54"

Blízke objekty: NGC 950, NGC 951, NGC 953, NGC 954

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.