eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 953

NGC 953
Objekt NGC 953 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 953 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h31m9.8s; Dec= 29°35'20"
RedShift (z): 0.015758
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 953: na základe množstva červeného posunu (z) - 66.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 953 : PGC 9586, UGC 1991, MCG 5-7-1, CGCG 504-104, CGCG 505-1

Blízke objekty: NGC 951, NGC 952, NGC 954, NGC 955

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.