eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 955

NGC 955
Objekt NGC 955 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 955 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 2.90'x0.9'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h30m33.1s; Dec= -1°6'30"
RedShift (z): 0.004960
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 955: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 955 : PGC 9549, UGC 1986, MCG 0-7-27A, CGCG 388-29, IRAS 02279-0119

Blízke objekty: NGC 953, NGC 954, NGC 956, NGC 957

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.