eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 957

NGC 957
Objekt NGC 957 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 957 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: III2p -
Uhlové rozmery: 10.00'
veľkosť: V=7.6m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h33m21s; Dec= 57°33'36"
Iné mená objektu NGC 957 : OCL 362

Blízke objekty: NGC 955, NGC 956, NGC 958, NGC 959

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.