eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 957

NGC 957
对象 NGC 957 正好位于图片的中心.

NGC 957 - 散落的星星群 在星座 英仙座
类型: III2p -
角度尺寸: 10.00'
恒星的大小: V=7.6m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 2h33m21s; Dec= 57°33'36"
其他对象名称 NGC 957 : OCL 362

邻居的对象: NGC 955, NGC 956, NGC 958, NGC 959

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。