eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 957

NGC 957
Objekt NGC 957 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 957 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Persei
Typ: III2p -
Vinkeldimensionerna: 10.00'
magnitud: V=7.6m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h33m21s; Dec= 57°33'36"
Övriga namn på objektet NGC 957 : OCL 362

Närliggande objekt: NGC 955, NGC 956, NGC 958, NGC 959

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.