eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 956

NGC 956
Objekt NGC 956 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 956 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Andromedae
Typ: IV1p -
Vinkeldimensionerna: 9.00'
magnitud: B=8.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h32m14.9s; Dec= 44°38'48"
Övriga namn på objektet NGC 956 : OCL 377

Närliggande objekt: NGC 954, NGC 955, NGC 957, NGC 958

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.