eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 956

NGC 956
Objekt NGC 956 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 956 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Andromeda
Typ: IV1p -
Uhlové rozmery: 9.00'
veľkosť: B=8.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h32m14.9s; Dec= 44°38'48"
Iné mená objektu NGC 956 : OCL 377

Blízke objekty: NGC 954, NGC 955, NGC 957, NGC 958

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.