eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 956

NGC 956
objekt NGC 956 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 956 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Andromedae
Typen: IV1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 9.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=8.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t32m14.9s; Dec= 44°38'48"
Andre objektnavn NGC 956 : OCL 377

Naboobjekter: NGC 954, NGC 955, NGC 957, NGC 958

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.