eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 954

NGC 954
Objekt NGC 954 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 954 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.8'
veľkosť: V=12.8m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h28m51.6s; Dec= -41°24'9"
RedShift (z): 0.017836
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 954: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 954 : PGC 9438, ESO 299-4, MCG -7-6-6, IRAS 02268-4137

Blízke objekty: NGC 952, NGC 953, NGC 955, NGC 956

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.