eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 986A

NGC 986A
Objekt NGC 986A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 986A - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x0.7'
veľkosť: V=14.0m; B=14.6m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h32m42s; Dec= -39°17'43"
RedShift (z): 0.004788
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 986A: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 986A : PGC 9685, MCG -7-6-14A, ESO 299-6A, AM 0230-393, PGC 9686

Blízke objekty: NGC 984, NGC 985, NGC 986, NGC 987

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.