eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1342

NGC 1342
对象 NGC 1342 正好位于图片的中心.

NGC 1342 - 散落的星星群 在星座 英仙座
类型: III3p -
角度尺寸: 17.00'
恒星的大小: V=6.7m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 3h31m38s; Dec= 37°22'36"
其他对象名称 NGC 1342 : OCL 401

邻居的对象: NGC 1340, NGC 1341, NGC 1343, NGC 1344

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。