eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1342

NGC 1342
objekt NGC 1342 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1342 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Persei
Typen: III3p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 17.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t31m38s; Dec= 37°22'36"
Andre objektnavn NGC 1342 : OCL 401

Naboobjekter: NGC 1340, NGC 1341, NGC 1343, NGC 1344

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.