eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1342

NGC 1342
Objekt NGC 1342 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1342 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Persei
Typ: III3p -
Vinkeldimensionerna: 17.00'
magnitud: V=6.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h31m38s; Dec= 37°22'36"
Övriga namn på objektet NGC 1342 : OCL 401

Närliggande objekt: NGC 1340, NGC 1341, NGC 1343, NGC 1344

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.