eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1342

NGC 1342
Objekt NGC 1342 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1342 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: III3p -
Uhlové rozmery: 17.00'
veľkosť: V=6.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h31m38s; Dec= 37°22'36"
Iné mená objektu NGC 1342 : OCL 401

Blízke objekty: NGC 1340, NGC 1341, NGC 1343, NGC 1344

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.