eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 137

NGC 137
Objekt NGC 137 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 137 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h30m58.1s; Dec= 10°12'31"
RedShift (z): 0.017599
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 137: na základe množstva červeného posunu (z) - 74.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 137 : PGC 1888, UGC 309, MCG 2-2-17, CGCG 434-19, KARA 25

Blízke objekty: NGC 135, NGC 136, NGC 138, NGC 139

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.