eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 138

NGC 138
Objekt NGC 138 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 138 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h30m59.2s; Dec= 5°9'35"
RedShift (z): 0.039674
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 138: na základe množstva červeného posunu (z) - 167.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 138 : PGC 1889, UGC 308, MCG 1-2-16, CGCG 409-23

Blízke objekty: NGC 136, NGC 137, NGC 139, NGC 140

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.