eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 136

NGC 136
Objekt NGC 136 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 136 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: II2p -
Uhlové rozmery: 1.50'
veľkosť: B=11.5m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m30.7s; Dec= 61°30'33"
Iné mená objektu NGC 136 : OCL 295

Blízke objekty: NGC 134, NGC 135, NGC 137, NGC 138

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.