eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 139

NGC 139
Objekt NGC 139 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 139 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.4m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m6.5s; Dec= 5°4'42"
RedShift (z): 0.040671
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 139: na základe množstva červeného posunu (z) - 171.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 139 : PGC 1900, CGCG 409-22

Blízke objekty: NGC 137, NGC 138, NGC 140, NGC 141

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.