eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 141

NGC 141
Objekt NGC 141 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 141 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S/P -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=14.5m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m17.6s; Dec= 5°10'46"
RedShift (z): 0.039227
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 141: na základe množstva červeného posunu (z) - 165.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 141 : PGC 1918, CGCG 409-27

Blízke objekty: NGC 139, NGC 140, NGC 142, NGC 143

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.