eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1408

NGC 1408
objekt NGC 1408 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1408 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Fornacis
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t39m20s; Dec= -35°31'30"
Andre objektnavn NGC 1408 : ESO 358-?48

Naboobjekter: NGC 1406, NGC 1407, NGC 1409, NGC 1410

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.