eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1829

NGC 1829
Objekt NGC 1829 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1829 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 2.10'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h4m57.4s; Dec= -68°3'20"
Iné mená objektu NGC 1829 : ESO 56-SC57, in LMC

Blízke objekty: NGC 1827, NGC 1828, NGC 1830, NGC 1831

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.