eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1880

NGC 1880
对象 NGC 1880 正好位于图片的中心.

NGC 1880 - 星云 在星座 劍魚座
类型: EN -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 5h13m39.2s; Dec= -69°22'52"
其他对象名称 NGC 1880 : ESO 56-EN82, in LMC

邻居的对象: NGC 1878, NGC 1879, NGC 1881, NGC 1882

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。