eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1880

NGC 1880
Objekt NGC 1880 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1880 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h13m39.2s; Dec= -69°22'52"
Iné mená objektu NGC 1880 : ESO 56-EN82, in LMC

Blízke objekty: NGC 1878, NGC 1879, NGC 1881, NGC 1882

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.