eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1917

NGC 1917
objekt NGC 1917 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1917 - kulehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: GCL -
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.3m; B=12.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t19m1.2s; Dec= -68°59'54"
Andre objektnavn NGC 1917 : ESO 56-SC100, in LMC

Naboobjekter: NGC 1915, NGC 1916, NGC 1918, NGC 1919

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.