eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1917

NGC 1917
Objekt NGC 1917 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1917 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: GCL -
veľkosť: V=12.3m; B=12.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h19m1.2s; Dec= -68°59'54"
Iné mená objektu NGC 1917 : ESO 56-SC100, in LMC

Blízke objekty: NGC 1915, NGC 1916, NGC 1918, NGC 1919

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.