eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1919

NGC 1919
Objekt NGC 1919 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1919 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 1.70'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h20m18s; Dec= -66°53'20"
Iné mená objektu NGC 1919 : ESO 85-SC73, in LMC

Blízke objekty: NGC 1917, NGC 1918, NGC 1920, NGC 1921

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.