eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1919

NGC 1919
objekt NGC 1919 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1919 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t20m18s; Dec= -66°53'20"
Andre objektnavn NGC 1919 : ESO 85-SC73, in LMC

Naboobjekter: NGC 1917, NGC 1918, NGC 1920, NGC 1921

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.