eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1946

NGC 1946
Objekt NGC 1946 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1946 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=12.6m; B=12.7m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h25m16.4s; Dec= -66°23'41"
Övriga namn på objektet NGC 1946 : ESO 85-SC84, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1944, NGC 1945, NGC 1947, NGC 1948

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.