eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2043

NGC 2043
Objekt NGC 2043 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2043 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h35m57.3s; Dec= -70°4'28"
Iné mená objektu NGC 2043 : ESO 56-SC168, in LMC

Blízke objekty: NGC 2041, NGC 2042, NGC 2044, NGC 2045

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.