eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2169

NGC 2169
Objekt NGC 2169 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2169 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Orión
Typ: I3p -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=5.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h8m24.3s; Dec= 13°57'53"
Iné mená objektu NGC 2169 : OCL 481

Blízke objekty: NGC 2167, NGC 2168, NGC 2170, NGC 2171

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.