eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2167

NGC 2167
Objekt NGC 2167 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2167 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Jednorožec
Typ: * -
veľkosť: V=6.6m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h6m58.6s; Dec= -6°12'10"
Iné mená objektu NGC 2167 : SAO 132848

Blízke objekty: NGC 2165, NGC 2166, NGC 2168, NGC 2169

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.