eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2166

NGC 2166
Objekt NGC 2166 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2166 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=12.9m; B=13.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h59m33.8s; Dec= -67°56'29"
Iné mená objektu NGC 2166 : ESO 57-SC64, in LMC

Blízke objekty: NGC 2164, NGC 2165, NGC 2167, NGC 2168

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.