eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2383

NGC 2383
Objekt NGC 2383 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2383 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Veľký pes
Typ: I3m -
Uhlové rozmery: 5.00'
veľkosť: V=8.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h24m39.9s; Dec= -20°56'51"
Iné mená objektu NGC 2383 : OCL 616, ESO 559-SC8, near N 2384

Blízke objekty: NGC 2381, NGC 2382, NGC 2384, NGC 2385

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.