eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2438

NGC 2438
对象 NGC 2438 正好位于图片的中心.

NGC 2438 - 行星状星云 在星座 船尾座
类型: PN -
角度尺寸: 1.27'
恒星的大小: V=10.8m; B=10.1m
这个时代的坐标 J2000: Ra= 7h41m50.6s; Dec= -14°44'5"
其他对象名称 NGC 2438 : PK 231+4.2, CS=17.7

邻居的对象: NGC 2436, NGC 2437, NGC 2439, NGC 2440

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。