eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 298

NGC 298
Objekt NGC 298 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 298 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h55m2.2s; Dec= -7°20'1"
RedShift (z): 0.005847
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 298: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 298 : PGC 3250, MCG -1-3-33

Blízke objekty: NGC 296, NGC 297, NGC 299, NGC 300

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.