eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3699

NGC 3699
Objekt NGC 3699 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3699 - planétovej hmloviny v súhvezdí Kentaur
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.75'
veľkosť: V=11.3m; B=11.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h27m57.2s; Dec= -59°57'27"
Iné mená objektu NGC 3699 : PK 292+1.1, ESO 129-PN21, AM 1125-594

Blízke objekty: NGC 3697C, NGC 3698, NGC 3700, NGC 3701

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.