eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4849

NGC 4849
Objekt NGC 4849 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4849 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.4'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h58m12.7s; Dec= 26°23'47"
RedShift (z): 0.019630
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4849: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4849 : PGC 44424, IC 3935, UGC 8086, MCG 5-31-44, CGCG 160-56

Blízke objekty: NGC 4848, NGC 4849A, NGC 4850, NGC 4851-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.