eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4849A

NGC 4849A
Objekt NGC 4849A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4849A - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=15.1m; B=15.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h58m13.9s; Dec= 26°25'34"
RedShift (z): 0.069181
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4849A: na základe množstva červeného posunu (z) - 292.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4849A : PGC 44444, IC 838, MCG 5-31-43, DFOT 198

Blízke objekty: NGC 4847, NGC 4848, NGC 4849, NGC 4850

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.