eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4910

NGC 4910
objekt NGC 4910 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4910 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Virginis
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t1m20.8s; Dec= 1°37'33"

Naboobjekter: NGC 4908, NGC 4909, NGC 4911, NGC 4911A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.