eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4910

NGC 4910
Objekt NGC 4910 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4910 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Panna
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h1m20.8s; Dec= 1°37'33"

Blízke objekty: NGC 4908, NGC 4909, NGC 4911, NGC 4911A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.