eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6584

NGC 6584
Objekt NGC 6584 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6584 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Ďalekohľad
Typ: VIII -
Uhlové rozmery: 6.60'
veľkosť: V=7.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h18m37.7s; Dec= -52°12'52"
Iné mená objektu NGC 6584 : GCL 92, ESO 229-SC14

Blízke objekty: NGC 6582-1, NGC 6583, NGC 6585, NGC 6586

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.