eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6766

NGC 6766
Objekt NGC 6766 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6766 - planétovej hmloviny v súhvezdí Labuť
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.25'
veľkosť: V=10.9m; B=12.6m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h10m23.7s; Dec= 46°27'42"
Iné mená objektu NGC 6766 : NGC 6884, PK 82+7.1, CS=15.6

Blízke objekty: NGC 6764, NGC 6765, NGC 6767, NGC 6768-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.