eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7235

NGC 7235
objekt NGC 7235 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7235 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cephei
Typen: II3m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.7m; B=8.6m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t12m24s; Dec= 57°16'24"
Andre objektnavn NGC 7235 : NGC 7234, OCL 229

Naboobjekter: NGC 7233, NGC 7234, NGC 7236, NGC 7237

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.