eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7235

NGC 7235
Objekt NGC 7235 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7235 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Cefeus
Typ: II3m -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=7.7m; B=8.6m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h12m24s; Dec= 57°16'24"
Iné mená objektu NGC 7235 : NGC 7234, OCL 229

Blízke objekty: NGC 7233, NGC 7234, NGC 7236, NGC 7237

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.