eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7235

NGC 7235
Objekt NGC 7235 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7235 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cephei
Typ: II3m -
Vinkeldimensionerna: 6.00'
magnitud: V=7.7m; B=8.6m
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h12m24s; Dec= 57°16'24"
Övriga namn på objektet NGC 7235 : NGC 7234, OCL 229

Närliggande objekt: NGC 7233, NGC 7234, NGC 7236, NGC 7237

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.