eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7287A

NGC 7287A
Objekt NGC 7287A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7287A - galaxie v súhvezdí Vodnár
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h28m48.9s; Dec= -22°12'8"
RedShift (z): 0.039591
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7287A: na základe množstva červeného posunu (z) - 167.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7287A : PGC 68960, ESO 602-20A

Blízke objekty: NGC 7286, NGC 7287, NGC 7288, NGC 7289

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.