eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7289

NGC 7289
Objekt NGC 7289 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7289 - galaxie v súhvezdí Južná ryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h29m20.1s; Dec= -35°28'19"
RedShift (z): 0.028216
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7289: na základe množstva červeného posunu (z) - 119.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7289 : PGC 68980, ESO 405-23, MCG -6-49-6

Blízke objekty: NGC 7287A, NGC 7288, NGC 7290, NGC 7291

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.