eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 744

NGC 744
对象 NGC 744 正好位于图片的中心.

NGC 744 - 散落的星星群 在星座 英仙座
类型: IV2p -
角度尺寸: 5.00'
恒星的大小: V=7.9m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 1h58m33s; Dec= 55°28'24"
其他对象名称 NGC 744 : OCL 345

邻居的对象: NGC 742, NGC 743, NGC 745-1, NGC 745-3

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。