eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 744

NGC 744
Objekt NGC 744 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 744 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: IV2p -
Uhlové rozmery: 5.00'
veľkosť: V=7.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h58m33s; Dec= 55°28'24"
Iné mená objektu NGC 744 : OCL 345

Blízke objekty: NGC 742, NGC 743, NGC 745-1, NGC 745-3

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.